הגדלת הפנסיה לקיבוצים

ח»כ גילאון: «הלוואי שזה יהיה הבסיס לפנסיה ממלכתית».

ועדת גילאון, ועדת המשנה לנושא פנסיה בקיבוץ המתחדש, בראשות ח»כ אילן גילאון הציגה היום את המלצותיה לפתרון בעיית תשלומי הפנסיה בקיבוצים. מצ»ב דו»ח ההמלצות במלואו.

ביום שני, י»ג בשבט התשע»ב (06 בפברואר 2012), הקימה ועדת העבודה והרווחה ועדת משנה לנושא הפנסיה בקיבוץ המתחדש, הסמיכה אותה לדון בנושא ולהמליץ המלצות לפתרון הבעיות אשר עלו בפני ועדת העבודה והרווחה. ועדת המשנה בראשותו של ח»כ גילאון קיימה שלוש ישיבות בהן נידונו בצורה מקיפה בעיות הפנסיה בקיבוצים המתחדשים. במהלך עבודתה של ועדת המשנה ניתנה האפשרות לבעלי העמדה השונים בנושא להציג נתונים והצעות להסדרתו, הוגשו בפניה מחקרים וניירות עמדה, ונשמעו אנשי מקצוע שונים — ובתוכם פרופ’ איתן ששינסקי אשר הינו מומחה בכיר בארץ ובעולם בתחום הפנסיה.

לישיבות הוזמנו נציגים ממשרד האוצר (שוק ההון ביטוח וחסכון, לשכה משפטית), ממשרד המשפטים (רשם האגודות השיתופיות), מהמוסד לביטוח לאומי, מהתנועה הקיבוצית, מברית הפיקוח (וועדת המיסוי הבין-קיבוצית), מתנועת «פנסיה בראש», מהסתדרות החלוצה ועוד. בדיונים השתתפו נוסף על המוזמנים נציגים של המשרד לאזרחים ותיקים, מינהל הגמלאות במוסד לביטוח לאומי, פורום הקיבוץ המתחדש, עמותת ידיד, נעמת, הסתדרות הגמלאים, המשמר החברתי, ומרכז המחקר והמידע של הכנסת.

בתקופת פועלה של הוועדה היא אף קיבלה עשרות פניות של חברי קיבוצים ואנשים נוספים הכוללים נתונים, הצעות ובקשות שונות לסיוע ושינוי המצב. ועדת המשנה התייחסה ברצינות ובכובד ראש לכל החומר הרב שהוצג לפניה בתהליך גיבוש ההמלצות המובאות במסמך זה.

יו»ר הוועדה ח»כ גילאון: «אנו רואים חשיבות רבה בהתיישבות העובדת, ופעלנו להגדיל את גובה הפנסיה לחברי הקיבוצים. זהו המתווה הנכון לפנסיה ממלכתית במדינת ישראל. בשלב זה, לא מדובר בחקיקה אלא בהמלצות בפני התנועה הקיבוצית ושאר הצדדים. אם נראה שאין התקדמות בהידברות בין הקיבוצים, משרדי הממשלה ושאר המוסדות הרלוונטיים, נשקול לפנות לחקיקה».
ח»כ גילאון ציין כי המסקנות גובשו תוך התייחסות למאות הפניות מחברי הקיבוצים, לניירות העמדה ולמחקרים שהובאו בפני הוועדה, חוות דעת של אנשי מקצוע שונים בתחום, בהם פרופ’ איתן ששינסקי ודיונים ארוכים בנושא, בשיתוף עם התנועה הקיבוצית ונציגי הגמלאים.

בין ההמלצות שגובשו:

  • הגדלה משמעותית בגובה הגמלה הפנסיונית המשולמת לגמלאי; לפחות 40% מהשכר הממוצע במשק ובנוסף יילקחו בחשבון וותק החבר וההכנסה הממוצעת בקיבוץ (כיום פנסיית המינימום לחברי קיבוץ עומדת על 35% מהשכר הממוצע במשק בלבד, וכשבעה קיבוצים אינם עומדים גם בסכום זה).
  • כל קיבוץ יבנה תכנית ארוכת טווח לכיסוי חובו האקטוארי לחבריו.
  • במקרה של מימוש נכסים תינתן קדימות לתשלום פנסיה.
  • ייווצר כלי פיננסי ייחודי למענה לצורכי הפנסיה של הקיבוצים ותינתן בו האפשרות להפקדת סכומים חד פעמיים גדולים על ידי הקיבוץ. ההפרשה לקרן תהיה שמית והקיבוץ יפריש אליה סכום מינימלי עבור כל חבר מדי שנה.
  • יש לאפשר פתיחה מחדש של קופות גמל עמית קיבוץ (מכשיר פנסיוני לחיסכון ארוך שטווח כנגד ההתחייבויות הפנסיוניות של הקיבוץ לחבריו. המכשיר בוטל בשנת 2008).
  • קיבוצים שאינם מסוגלים לעמוד בתשלומים יוכלו לקבל היתר לתשלום מופחת מרשם האגודות השיתופיות. הסכומים שיופחתו יירשמו כחוב של הקיבוץ לחבר.
  • תוקם קרן של התנועה הקיבוצית, אליה יתרמו הקיבוצים אחוז אחד מתקבולים מעסקאות מימוש נכסים. קרן זו תשמש כעזרה לחברים אשר קיבוצם לא יוכל לעמוד בתשלום הפנסיה שלהם.
  • תיבדק ותוסדר יכולת התשלום של כל קיבוץ, על מנת שחבריו לא יקופחו.