מרצ

(Hebrew) הגשת מועמדות לתפקיד מזכ»ל המפלגה ולמוסדותיה!

הגשת מועמדות לתפקיד מזכ»ל המפלגה ולמוסדותיה

ועדת הבחירות, בראשות יו»ר הוועדה עופר שטרית, קבעו מועדים לבחירות למוסדות המפלגה.

הבחירות יתקיימו ביום שלישי 8.5.18 בשעות אחה»צ. שעות ומיקום מדויקים יתפרסמו בהמשך.

התפקידים שיובאו לבחירתם של חברי הועידה הם:

— מזכ»ל/ית המפלגה
— הנהלת המפלגה
— יו»ר/חבר/ת הרכב בית דין המפלגה
— יו»ר/חבר/ת ועדת בחירות
— יו»ר/חבר/ת ועדת חוקה
— יו»ר/ חבר/ת ועדת ביקורת

תיאור התפקידים:

מזכ»ל/ית המפלגה:
המזכ»ל/ית ת/יהיה אחראי לניהול המנגנון הארגוני, אדמיניסטרטיבי והכספי של המפלגה תוך זיקה לסדר היום הפוליטי. המזכ»ל/ית ת/יפעיל את הגופים השונים של המפלגה, ות/יהיה אחראי/ת לפעולת השטח, הסניפים, החטיבות והפורומים של המפלגה. המזכ»ל/ת ת/יפעל על- פי החלטות ההנהלה והועידה.

הנהלת המפלגה:
ההנהלה תדון ותחליט בנושאים שעל סדר היום של מרצ ותנחה את פעילות מרצ ונציגיה בתחומים פוליטיים וארגוניים.

בית דין (הרכב בית הדין יאושר בוועידה):
בית הדין הוא המוסד השיפוטי העליון של מרצ. לבית הדין סמכות לדון בכל עניין הקשור למרצ, על כל מוסדותיה, רכיביה, נציגיה וחבריה. ע»פ תקנון מרצ בית הדין ימנה 17 חברים. אב בית הדין, ממלא מקומו ולפחות שליש מחברי בית הדין יהיו בעלי השכלה משפטית. לפחות שליש מבין חברי בית הדין יהיו נעדרי השכלה משפטית.
החברות בבית הדין אינה אפשרית עבור חבר/ה במוסדות מרצ (למעט ועידת המפלגה) עובד/ת מרצ או נבחר/ת מטעמה.

ועדת הבחירות (הרכב ועדת הבחירות יאושר בוועידה):
ועדת הבחירות תוודא עריכתן של בחירות פנימיות במרצ, בהתאם להוראות התקנון והחלטות מוסדותיה, תנהל אותן, בעצמה או בשיתוף עם ועדות הבחירות המקומיות, ותקיים פיקוח על כל הליך בחירות פנימיות במרצ. ועדת הבחירות תמנה 13 חברים.
החברות בוועדת הבחירות אינה אפשרית עבור חבר/ה במוסדות מרצ (למעט ועידת המפלגה) עובד/ת מרצ או נבחר/ת מטעמה.

ועדת החוקה (הרכב ועדת החוקה יאושר בוועידה):
ועדת החוקה תדון ותביא המלצות לשינוי החוקה והתקנון של המפלגה, ביוזמתה, ביוזמת מוסדות המפלגה או על פי הצעות של חברי המפלגה. ועדת החוקה תמנה תשעה חברים ולא יותר משלושה חברי הנהלה. בראש הועדה יעמוד חבר מפלגה שאינו נמנה על חברי הנהלת המפלגה. יו»ר הועדה יהיה אדם בעל השכלה משפטית.
החברות בוועדת החוקה אינה אפשרית עבור חברים מכהנים במוסד לביקורת המפלגה, בוועדת הבחירות, בבית הדין של המפלגה ועבור עובדי המפלגה.

ועדת ביקורת (הרכב המוסד לביקורת יאושר בוועידה):
המוסד לביקורת יבקר את כל מוסדות המפלגה וסניפיה, לרבות הניהול הכספי, הנכסים וספרי החשבונות, יבחן את קיומם של טוהר המידות, מנהל תקין, חסכון ויעילות, יעקוב אחר קיום הערות דו»ח מבקר המדינה, קיום נהלים דמוקרטיים במפלגה ומילוי החלטות מוסדותיה, וכן כל תפקיד אחר שיועד לו על פי חוק המפלגות והתקנות על פיו. המוסד לביקורת ימנה 11 חברים. יו»ר המוסד לביקורת יהיה משפטן, או רואה חשבון, בעל ותק של 10 שנים לפחות.
המועמדות למוסד לביקורת אינה אפשרית עבור עובדי המפלגה ו/או חברים במוסדותיה המוסמכים (זולת הועידה) ו/או נציגים מטעמה במוסדות אחרים.

הגשת המועמדות:
כל חבר וחברת מפלגה רשאי/ת להגיש מועמדות לוועדות ולתפקיד מזכ»ל המפלגה.
על מנת להגיש מועמדות לאחד המוסדות:
1.יש להיות חבר מפלגה. במידה ואינך חבר מפלגה יש לחדש את החברות בקישור הבא: לחידוש החברות >
2. יש למלא ולשלוח את טופס המועמדות המצורף —
טופס הגשת מועמדות

* עבור התפקידים- יו»ר ועדת חוקה, יו»ר ועדת ביקורת ויו»ר בית הדין יש לצרף גם מסמכים המעידים על ההשכלה הנדרשת.
את טופס המועמדות המלא יש לשלוח לדוא»ל : elections@meretz.org.il או באמצעות פקס שמספרו: 03-6961728.

יש לוודא את הגעת הפקס מול שי גינת, רכזת המתפקדים, בטלפון: 03-6098998, שלוחה 0. הגשת המועמדות לכל התפקידים תתאפשר עד יום א’ 22.04.18, במשרדי המפלגה ברח’ יגיע כפיים 1 ת»א עד השעה 18:00 או בדוא»ל elections@meretz.org.il עד 24:00.

בהצלחה לכולם!הרכבת בית הדין המוצע לוועידת מרצ 8.5