(Hebrew) תוצאות הפריימריז — רשימת מרצ לכנסת ה-21
(Hebrew) הטעיית הציבור ומסירת מידע כוזב ע»י המועמד גורי מינצר בבחירות המקדימות במפלגת מרצ‎
(Hebrew) במת המועמדים והמועמדות — פריימריס 2019
(Hebrew) רשימת אתרי הצבעה בפריימריס 2019
(Hebrew) מועמדים בבחירות המקדימות לרשימת מרצ לכנסת ה-21
(Hebrew) הבהרה בנושא סקרי בחירות
(Hebrew) פרסום ספר בוחרים סופי לאחר ערעורים והרשמה להצבעה מוקדמת
(Hebrew) פסק הדין בעתירה לפרשנות החוקה והתקנון בעניין התמודדות מוסי רז
(Hebrew) החלטת ביה»ד — עתירת אילן שדה
(Hebrew) התייחסות ח»כ תמר זנדברג וח»כ מיכל רוזין לנוהל לבירור קובלנות על הטרדה מינית של בית הדין
(Hebrew) קביעת נוהל בית הדין לברור קובלנות בדבר הטרדה מינית‎