תקנון

התקנון מסדיר, בכפוף לחוקת מרצ-יחד ולכל דין, את כללי החברות במרצ-יחד, את חלוקת התפקידים והסמכויות בין מוסדותיה, את פעולת מוסדותיה ונציגיה, את דרכי קבלת ההחלטות וההכרעות בהם, את הליכי הבחירות הפנימיות למוסדותיה ולנציגיה, ואת הכללים שיחולו על עובדיה.

תקנון מרצ מאי 2014