(Hebrew) פרסום טיוטת ספר בוחרים לפריימריס וטופס הגשת ערעורים
(Hebrew) פסק הדין בעתירה לפרשנות החוקה והתקנון בעניין התמודדות מוסי רז
(Hebrew) החלטת ביה”ד – עתירת אילן שדה
(Hebrew) הכרזה על קיום בחירות מקדימות
הגשת מועמדות להתמודדות בפריימריס של מרצ‎
(Hebrew) טופס התפקדות להדפסה
(Hebrew) ערב לציון שנה למותו של יוסי שריד
(Hebrew) פסק דין בעתירת גורי מינצר נגד מרצ ואחרים
(Hebrew) פסק הדין בנוגע לערעור על תוצאות הבחירות לרשימה המוניציפאלית ברמת גן ולראשותה
(Hebrew) לידיעת הציבור: רשימת התורמות והתורמים (עמוד מתעדכן)