ועדת הביקורת

המוסד לביקורת פועל מכוח חוקת המפלגה ותקנונה ובהתאם לחוק. חוקת המפלגה קובעת בסעיף 42 כי 'המוסד לביקורת יבקר את המשק הכספי, את הנכסים ואת ספרי החשבונות, יבחן את קיומם של טוהר המידות והמנהל התקין בכל מוסדות המפלגה וסניפיה, ויעקוב אחר קיום הערות דו"ח מבקר המדינה.'
לפי סעיף 91.3 לתקנון המפלגה, 'פנייה למוסד לביקורת או דרישה שיבחן עניין המסור לטיפולו, יכול להגיש כל חבר מפלגה וכל מוסד ממוסדותיה ובלבד שיוגשו בכתב.'
הפנייה למוסד לביקורת מתבצעת באמצעות הדוא"ל המופיע מטה באופן ישיר ולבקשת הפונה, לא ייחשפו פרטיו/ה האישיים לכל גורם אחר במפלגה או מחוצה לה, אלא על פי דין.

לפניות לוועדת הביקורת מוזמנות/ים לשלוח מייל: meretz.bikoret@gmail.com