תכנית מרצ למאבק בעוני

השקפת העולם לאורה פועלת מרצ שמה במרכזה את המאבק בעוני, בצמצום אי-השיוויון והפערים בחברה, ובשמירה על רשת הביטחון החברתית לאוכלסייות מוחלשות. בהתאם, בכנסת האחרונה וגם בכנסות הקודמות, נאבקה מרצ מהאופוזיציה לקידום חקיקה שמגנה על אוכלוסייות מוחלשות ואוכלוסייות מתחת לקו העוני, להגנה על הדיור הציבורי, למלחמה בהפרטה – ועוד. עם כניסתה לממשלה הבאה, מרצ תדרוש הצגת תכנית לאומית למלחמה בעוני, הכוללת יעדים קונקרטיים ולוחות זמנים ליישומם.

להלן מוצגים עיקרי התכנית של מרצ למאבק בעוני. מרצ מאמינה שעם גיבוש ממשלת מרכז שמאל אחראית, אליה תצטרף, העקרונות והצעדים העיקריים המובאים בתכנית זו יקבלו ביטוי בקווי היסוד של הממשלה, ובתכניות הפעולה של משרדי הממשלה.

כללי:

 • חקיקת חוק יסוד: זכויות חברתיות
 • שילוב אינדיאקטוריים הקשורים לעוני ואי-שיוויון ביעדי המדיניות הכלכלית

תעסוקה

 • תמיכה בהכשרה מקצועית, בדגש על אוכלוסייות ייעודיות
 • העלאת שכר המינימום
 • הרחבת הפיקוח על חוקי העבודה
 • הפסקת העסקה הקבלנית בשירות המדינה

דיור

 • יישום מיידי ומלא של חוק הדיור הציבורי והרחבה מאסיבית של מאגרי הדיור הציבורי
 • פתיחת "מבצעי שיפוץ" של הדירות בדיור הציבורי
 • הגדלת הסיוע בשכר הדירה לזכאים

מערך הקצבאות

 • העלאת קצבאות הילדים תוך שמירה על מתווה אחיד (קצבה שווה ללא קשר למיקום הילד במשפחה)
 • עדכון קצבאות הזקנה והנכות

שירותי הרווחה

 • הקטנת מספר התיקים לכל עו"ס
 • הקמת מרכזי מיצוי זכויות אפקטיביים בקהילה
 • עצירת הפרטת השירותים החברתיים

בטחון תזונתי

 • שילוב מפעל ההזנה ביישום תכנית "יום חינוך ארוך"
 • הרחבת מערך ההזנה כחלק משירותי הרווחה הממשלתיים

התמודדות עם חובות

 • איסור על ניתוקי מים וחשמל כאמצעי לגביית חובות
 • הקמת קרן ממשלתית להלוואות ללא ריבית להחזרי חובות
 • הגבלת הוצאות גבייה, ריבית פיגורים ושכר טרחת עורך דין

המאבק בעוני, לתפיסתה של מרצ, הוא מהמשימות המרכזיות והחשובות ביותר של הממשלה שתתגבש לאחר הבחירות. המדיניות שנקטו ממשלות ישראל האחרונות הביאו לפגיעה חמורה במשפחות מאוכלוסייות מוחלשות, דירדרו עוד ועוד משקי בית אל מתחת לקו העוני, והגדילו את מימדיה של "תופעת העובדים העניים". התכנית המוצגת כאן מהווה מסגרת כללית לעקרונות שראוי שינחו תכנית לאומית למאבק בעוני, לצד שורה של צעדים קונקרטיים שיש להוביל כבר עם גיבוש הממשלה הבאה. עם הצטרפותה לממשלה, מרצ תדרוש הגדרת יעדים ברורים ולוחות זמנים לגיבוש תכנית מפורטת למלחמה בעוני וליישומה, הרותמת את משרדי הממשלה הרלוונטיים ואת המוסד לביטוח לאומי, תוך התייחסות לנתונים הקשים שעולים בדוחו"ת העוני האחרונים.

שינויים יסודיים בגישת הממשלה לעוני

חוק יסוד זכויות חברתיות: לצד התווית מהלכים קונקרטיים למלחמה בעוני, ברור כי התפיסה ביחס למעמדן של זכויות חברתיות, הקשורים באופן ישיר להגנה מעוני, חייבת להשתנות. מרצ מאמינה בצורך לעגן בחקיקה את אחריותה של המדינה לדאוג לדיור, בריאות, חינוך ביטחון סוציאלי ותזונתי, קיום בכבוד והגנה מאבטלה, ותמשיך לקדם את חקיקת חוק יסוד זכויות חברתיות שיזמה בעבר – שיעניק מעמד חוקתי לזכויות אלו.

הצבת יעדים ואינדיקאטורים הקשורים לעוני ואי-שיוויון במדיניות המאקרו-כלכלית: היעדים המאקרו-כלכלים הנוכחיים המנחים את המדיניות הכלכלית בישראל: כלל ההוצאה, גודל תמ"ג לנפש, גודל הגירעון ויעדי האינפלציה – אינם לוקחים בחשבון את השפעתה בפועל של המדיניות הכלכלית על איכות חיי האוכלוסייה ועל רווחתה, ומכתיבים לרוב מדיניות תקציבית מצמצמת. הצבת יעדים כלכליים נוספים, המתייחסים לפערים כלכליים (כגון מדד ג'יני) ולמצב העשירונים התחתונים (כגון תחולת העוני ובחינת עומק העוני( יחייבו את מתכנני המדיניות הכלכלית לקחת בחשבון באופן ברור ופומבי ולדווח באופן קבוע על השפעת המדיניות על מצבה של האוכלוסייה, ובמיוחד השפעתה על תחולת העוני ומצב העניים העובדים.

תעסוקה

מרצ תומכת בהעלאת שיעורי התעסוקה כמרכיב מרכזי ואפקטיבי להיחלצות ארוכת טווח מעוני. במקביל, יש לפעול ליצירת שוק עבודה בטוח, הוגן ומכבד, ולמניעת תופעת "העובדים העניים" – כפי שעולה מדוחו"ת העוני האחרונים.

 1. הרחבת מערכי ההכשרה וההכוונה המקצועית: יש להרחיב את מערך ההכשרה התעסוקתית במשרד הכלכלה, תוך שיתוף מעסיקים פוטנציאליים ביצירת הכשרות המייעדות לתעסוקה. בנוסף, יש לתמוך ולהרחיב תכניות להסרת חסמים לתעסוקה לאוכלוסייות ייעודיות, ובמיוחד- האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה הערבית.
 2. העלאת שכר המינימום ועדכונו: בשנים האחרונות הלכה וגברה התופעה המבישה של עובדים הנמצאים מתחת לקו העוני. מרצ מאמינה שהעלאה של שכר המינימום היא קריטית לשמירה על רמת חייהם של עובדים מאוכלוסייות מוחלשות, ולצמצום העוני. לצד העלאת שכר המינימום באופן משמעותי, מרצ תומכת ביצירת מנגנון לעדכון תדיר של שכר המינימום.
 3. הגדלת אגף הפיקוח על העבודה והרחבת סמכויותיו: עובדים עניים רבים נמצאים בשוק תעסוקה עם בטחון מעורער, חשופים לפיטורים שרירותיים ולפגיעה מתמשכת בזכויותיהם. היכולת לצאת נגד הפגיעה שחווים עובדים עניים רבים מוגבלת לעיתים קרובות, בשל החשש מאבדן מקום עבודתם- ללא אלטרנטיבה. מערך הפיקוח על העבודה הוא מרכיב מרכזי ביישום תפקידה של המדינה בהגנה על זכויות עובדים. יש לפעול, לתפיסת מרצ, לחיזוק האגף וסמכויותיו, הוספת תקציב ופקחים נוספים, ומיקוד פעולותיו בתעסוקה ברמת שכר נמוכה, שם מרוכזים העובדים העניים.
 4. הפסקת ההעסקה הקבלנית בשירות המדינה: המדינה היא המעסיקה הגדולה ביותר של עבודת קבלני שירותים, ובכך תורמת בעקיפין לשוק עבודה מעורער ופוגעני. יש לפעול לאי-חידוש הסכמי התקשרות להעסקה קבלנית בשירות המדינה, ולכך שלא יוצאו מכרזים חדשים. תוך מספר שנים יש למגר את תופעת ההעסקה על בסיס מכרזים קבלניים בשירות המדינה.

שיקום והרחבת מערכת דיור הציבורי והסיוע הממשלתי בדיור

הפגיעה השיטתית והחמורה במערך הדיור הציבורי ע"י ממשלות ישראל האחרונות, קעקעה את יכולתה של המדינה למלא את תפקידה בהגנה על הזכות לדיור, והביאה להפקרתן של משפחות מוחלשות למחירי שוק הדיור המאמירים. מרצ סבורה שעל המדינה לפעול לשיקום מיידי של מערך הדיור הציבורי ולהרחבת הסיוע הממשלתי בפתרונות דיור:

 1. יישום מיידי ומלא של חוק הדיור הציבורי (1998), והרחבה מאסיבית של מאגרי הדיור הציבורי – עם כניסתה לממשלה, מרצ תפעל לעשות שימוש בכספי המכר של הדיור הציבורי (כ-3 מיליארד ש"ח עד כה) לבניית דיור ציבורי. סכומים אלו, שבניגוד לחוק לא הופנו עד כה למערך הדיור הציבורי, מהווים מקור מספק לבנייה ולרכישה ממשלתית של כ-15,000 דירות חדשות. במקביל, יש לפעול בכל האמצעים החוקיים להשבת דירות למאגרי הדיור הציבורי, שנמכרו בניגוד לחוק לגופים ועמותות פרטיות ולעצור באופן מיידי את המכירות הבלתי חוקיות של דירות ציבוריות שלא לדייריהן.
 2. שיפוץ מיידי של כלל הדירות הקיימות בדיור הציבורי – מצבן של הדירות בדיור הציבורי מחפיר, פוגע בכבודם של הדיירים ובמקרים רבים אף מסכן את חייהם. יש לערוך מבצעי שיפוץ מרוכזים בדירות הקיימות, שיביאו אותן לסנדרט מחייה ראוי. במקביל, יש לחייב את החברות המשכנות בתחזוקה שוטפת והולמת של הדירות בדיור הציבורי.
 3. הגדרת גובה סיוע ריאלי בשכר הדירה לאוכלוסייה הזכאית לכך – עשרות אלפי אזרחים העומדים בתור לדיור הציבורי, נאלצים להתמודד בעצמם עם שוק הדיור ועם מחירי הדירות המאמירים. משפחות אשר זוכות לסיוע בשכר דירה מקבלות לרוב מאות שקלים בשנה בלבד. יש להגדיר סכום ריאלי לגובה הסיוע בשכר הדירה, שייקבע ע"י משרד השיכון והבינוי ו-וועדת הכלכלה, וייקח בחשבון את מחירי הדיור הממוצעים באיזורים הרלוונטיים.

חיזוק מערך הקצבאות

העלאת קצבאות הילדים: הקיצוצים שספגו קצבאות הילדים בשנים האחרונות פגעו קשות בהכנסתם של משקי הבית ובמיוחד באלו של משפחות מוחלשות. יש להעלות את קצבת הילדים ולהתאימה לרמה הממוצעת  במדינות ה-OECD. יש לעדכן את הקצבה באופן הדרגתי, במשך חמש שנים, בתוספת של 70 ש"ח לקצבה מדי שנה.

עדכון קצבאות הזקנה והנכות:  יש לקבוע מנגנון לעדכון תדיר ואפקטיבי של קצבאות הזקנה והנכות, שישקף את העלייה ביוקר המחייה ואת השינויים בשכר הממוצע במשק.

בריאות

מרצ מאמינה בחיזוק הרפואה הציבורית בישראל, ובצמצום הפערים בבריאות. להשקפת מרצ, על הממשלה שתתגבש להגן על האוניברסיאליות של מערכת הבריאות הישראלית, לפעול להרחבת סל השירותים שמציעה המערכת לאזרחי המדינה ולפיתוח ושיפור שירותי הרפואה בפריפרייה וביישובים ערביים.

 1. עדכון קבוע של סל התרופות בהתאם להצעת החוק שיזמה מרצ: יש להנהיג עדכון קבוע של הסל מדי שנה בשיעור של 2 אחוז, ובכך לדאוג להכנסתן של טכנולוגיות ותרופות חדשניות ומצילות חיים לסל, ולהנגשת תרופות ושירותים נוספים לאזרחים במחירים סבירים.
 2. הרחבת סל שירותי הבריאות הממלכתי: יש לפעול להוספה רחבה של שירותים לביטוח הבריאות הבסיסי, אשר נמצאים כיום בביטוחי הבריאות המשלימים, ובכך לצמצם את הצורך בתשלום על ביטוחים פרטיים ומשלימים ולשפר את איכות השירותים להם זוכים המבוטחים בכיסויים הבסיסיים.
 3. הכללת הביטוח והאשפוז הסיעודי בסל הבריאות: נטל האשפוז והטיפול הסיעודי על משפחות בישראל הולך ועולה בשנים האחרונות, כמו גם מחירי הביטוחים הסיעודיים הפרטיים. על הממשלה שתתגבש לפעול לשילוב האשפוז הסיעודי והטיפול הסיעודי בקהילה בסל הבריאות הממלכתי, ולצמצום השתתפות המשפחה בעלויות הטיפול.
 4. ביטול המע"מ על תרופות: מרצ סבורה שיש להשתמש בכל האמצעים האפשריים להנגשת תרופות ומכשור רפואי חיוני לאזרחים, ולמנוע מצבים בהם חולים נמנעים מלרכוש תרופות בשל עלותן. יש לבטל המע"מ על תרופות על מנת להוריד את מחירן לחולים.
 5. הרחבת טיפולי השיניים הבסיסיים והמונעים לילדים וקשישים: הכנסת טיפולי השיניים המונעים והבסיסים עבור אוכלוסיית הילדים ואוכלוסיית הקשישים תצמצם את ההוצאות של המשפחות החיות מתחת לקו העוני בתחומים אלו, שרבות מהן אף נמנעות מלרכוש שירותי בריאות השן בשל עלותם הגבוהה. יש להמשיך את התהליך שהחל כבר, ולפעול להרחבת הכיסוי הבסיסי לשנתונים נוספים של ילדים ובני-נוער, ולאוכלוסיית הקשישים בישראל.

הרחבת מערך מעונות יום והצהרונים

הקמת 800 מעונות יום נוספים: יש להרחיב באופן מיידי את היצע מעונות היום המסובסדים לגיל הרך. לשם כך יש להשתמש בתקציב ממשלתי להקמת מעונות יום נוספים, לפעול להרחבת מעונות יום קיימים ולהסב מבנים קיימים בשכונות למעונות יום. הגדלת היצע מעונות היום תשפיע באופן ישיר על צמצום ההוצאה המשפחתית לטיפול בילדים ותקל על יציאת ההורים לעבודה.

בטחון תזונתי

יצירת מערך תכניות הזנה ייעודיות, המשולבות בשירותים החברתיים: אוכלוסייות רבות הנתמכות ע"י מערכת הרווחה וסובלות מביטחון תזונתי רעוע, המסכן את בריאותם ופוגע בכבודם. מרצ סבורה שיש לחזק את מערכי ההזנה הקיימים ולשלבם במערכת הרווחה הכללית, על-מנת לסייע לאוכלוסייות אלו- ובמיוחד, ילדים וקשישים החיים בעוני.

הרחבת מפעל ההזנה במערכת החינוך, בשילוב יום לימודים ארוך: יש להרחיב את מפעל ההזנה במערכת החינוך, תוך שילובו במערך יום חינוך ארוך, שיסייע להורים גם בצמצום עלויות של מסגרות אחר-הצהריים. מפעל הזנה שישולב במערכת החינוך, יסייע לשפר את הביטחון התזונתי של ילדים בכל הגילאים, ללא יצירת סטיגמה על הילדים הזקוקים לסיוע ותוך הפחתת הנטל מההורים.

התמודדות עם חובות

ההתמודדות עם חובות תופחים מהווה לעיתים קרובות מרכיב מרכזי בחייהם של משפחות מתחת לקו העוני. הקושי להתמודד עם החזרי החובות – לרשויות חשמל ומים, לבנקים ולהחזרי משכנתאות, מביא לעיתים לקריסתם המוחלטת של משקי בית, כאשר כעבור תקופה מגיע החוב למימדים חסרי פרופורציה לחוב ההתחלתי. לתפיסת מרצ, על המדינה להתערב במקרים אלו, ולייצר רשת ביטחון שתאפשר לחייבים להתמודד באופן הוגן עם החזר חובותיהם, ללא הגעה לקריסה:

 1. איסור בחוק על ניתוקי חשמל ומים כאמצעי גבייה – ניתוקי החשמל והמים כאמצעי לגביית חובות מהווים סנקציה בלתי מידתית כלפי אוכלוסייות מוחלשות, והן מביאים לפגיעה חמורה במשאבים חיוניים עבור אוכלוסייות אלו ולפגיעה באפשרות שלהם לחיות בכבוד. יש להגדיר אוכלוסייות החסינות באופן מלא מהשימוש בניתוקי חשמל ומים כאמצעי גבייה ובהם- משפחות חד הוריות, קשישים, נכים ומקבלי קצבת הבטחת הכנסה, ומשפחות הנמצאות מתחת לקו העוני.
 2. הקמת קרן ממשלתית להלוואות ללא ריבית להחזר חובות –מצבם הכלכלי הרעוע של משקי בית הנמצאים בחובות מביא לריביות גבוהות במיוחד מהבנקים בבואם ליטול הלוואות, ובכך הם נכנסים לסחרור של הלוואות וחובות – מול הגופים להם הם חייבים מחד ומול הבנקים מאידך, סחרור המביא לעיתים לקריסתם המוחלטת. מרצ תומכת בהקמת קרן ממשלתית להלוואות ללא ריבית, לצורך סגירת חובות, שתסייע לזכאים בהתאוששות מהחובות. במקביל, יקבלו הזכאים סיוע בהדרכה להתנהלות כלכלית נבונה, שתמנע הידרדרות לחובות נוספים בעתיד.
 3. הגבלת הוצאות גבייה, ריבית פיגורים ושכר טרחת עורך דין – מרצ תפעל באמצעות חקיקה ורגולציה ליצירת תקרה קשיחה לתפיחת החובות למוסדות הבנקאיים כך שהחוב לא יגדל ביותר משיעור מסויים בשנה, שייקבע ע"י משרד האוצר והמפקח על הבנקים.

שיפור, הרחבת והתאמת  שירותי הרווחה

מרצ סבורה כי ההפרטה המתמשכת של שירותי הרווחה בעשורים האחרונים, הביאה לפגיעה משמעותית באיכות השירותים הניתנים לאוכלוסייה, בשייוויון ברמת השירותים בין איזורים שונים ובארץ ולפגיעה בעובדות ובעובדים עצמם בשירותים אלו. מרצ סבורה שיש להחזיר את מערך מתן שירותי הרווחה לידי המדינה, ולפעול להרחבת ושיפור השירותים. על כן, מרצ תפעל ל:

הגדלת תקני העו"ס במחלקות לשירותים חברתיים: המחסור במשאבים של עובדות ועובדי הרווחה בישראל ומספרם המצומצם ביחס לעומס התיקים והמקרים בהם הן מטפלות, פוגע באיכות השירותים אשר ניתנים לאוכלוסייות היעד. יש להגדיל באופן הדרגתי את תקני העו"ס, ולהביא את עומס התיקים על כל עו"ס ל 50-60 תיקים.

עצירת ההפרטה של השירותים החברתיים:  הפרטת השירותים החברתיים מביאה לדרדור איכות השירותים הניתנים לאוכלסייות היעד, ולהרחבת אי-השיוויון. מרצ תומכת בעצירה של תהליכי ההפרטה והמכרזים בתחומי הרווחה השירותים החברתיים והחינוך, ובמקביל בהשוואת תנאיהם של עובדי שירותי רווחה וחינוך בעמותות, לעמיתיהם במגזר הציבורי, בחקיקה וצווי הרחבה.

הקמת מרכזי מיצוי זכויות: מורכבות מערכת הרווחה בישראל וריבוי התכניות והקריטריונים המשוייכים להם,  מונעים לעיתים קרובות מאוכלוסייות מוחלשות את קבלת מלוא הזכויות אשר להן הן זכאיות- ובהן כלים וסיוע שיכולים לשפר את מצבם הכלכלי ורווחתם. חלק אף פונים לגופי מיצוי זכויות עצמאיים, אשר גובים מהם סכומים גבוהים תמורת שירותיהם. יש לפעול להמת מרכזי מיצוי זכויות, בפריסה גיאוגרפית רחבה, שירכזו את המידע בצורה פשוטה וברורה ויסייעו לאוכלוסייות היעד במיצוי זכויותיהן.