התיישבות וחקלאות

 ההתיישבות הקיבוצית

התנועה הקיבוצית מייצגת מודל של שילוב בין חירות היחיד לסולידריות קהילתית. השינויים העוברים על התנועה הקיבוצית, מחייבים דאגה לזכויותיהם של חברי הקיבוץ.

מרצ תפעל לקידום הנושאים הבאים:

· הבטחת שוויון זכויותיהם של חברי הקיבוץ לקבלת שירותי רווחה.

· הבטחת התנאים המשפטיים אשר יאפשרו לכל קיבוץ להתקיים בדרך אותה יבחר לעצמו וברמות השיתוף והשוויון אותן יגדירו חבריו.

· הבטחת זכותו של כל חבר קיבוץ המגיע לגיל זיקנה לקבל פנסיה הוגנת, בהתאם לצרכיו ובהתאם לזכויות אותן צבר בקיבוצו. המדינה תבטיח פנסיה הוגנת לחברי קיבוצים, אשר נותרו ללא חיסכון פנסיוני לעת זקנתם.

· הבטחת זכות הקניין של הקיבוצים בחלקות המגורים שלהם.

חקלאות

מרצ רואה חשיבות רבה בקיומה של חקלאות, המהווה מרכיב ראשוני בכוחה של מדינה וביכולתה לדאוג לאזרחיה. החקלאות היא גם מרכיב חשוב בשמירה על האזורים הפתוחים והריאות הירוקות. לחקלאים עומדת הזכות להתפרנס מקרקעותיהם ולשמרן כקרקעות חקלאיות, לטובת המדינה כולה.

מרצ תפעל לקידום הנושאים הבאים:

· הפעלת מדיניות אשר תבטיח את רווחיות החקלאות ומניעת התלות בגורמים חיצוניים, תוך קביעת התנאים המתאימים לייצור ולסחר, זאת מבלי לפגוע בזכויות העובדים המועסקים בתחום זה.

· הגדלת ההשקעות בחקלאות ובמיוחד השקעות הנדרשות מטעמים של איכות סביבה וצמצום השימוש במים שפירים.

· העברת החקלאות הישראלית לגידולים הצורכים כמות מים מעטה והמושפעים פחות מתנאי בצורת. השתתת מרבית הגידולים על מים מושבים.