התקציב החברתי של מרצ 2016!

גם השנה, כמו בשנים האחרונות, פרסמה מרצ תוכנית כלכלית חלופית לתקציב הממשלה לשנים 2015-2016.

קראו את התכנית החברתית כלכלית המלאה של מרצ לשנים 2015-2016

תקציבחברתי

התוכנית כוללת צעדים לטיפול בפערים החברתיים וממדי העוני, שחיקת השירותים החברתיים, יוקר המחיה, מעמד המגזר הערבי, מצוקת הדיור, והצורך בשירותי בריאות, חינוך, תחבורה ורווחה טובים ורחבים יותר, כל זאת באמצעות תוספת הוצאות והכנסות לתקציב המדינה בגובה 28.65 מיליארד ₪.

התוכנית הכלכלית של מרצ מבוססת על יצירת מקורות תקציביים הנשענים על צעדי מיסוי המופנים אל בעלי הכנסות גבוהות במיוחד, בעלי הון וחברות ענק וצמצום ההוצאה על ביטחון והתנחלויות. צעדים אלו מאפשרים לייצר בסיס תקציבי רחב ללא פגיעה נוספת במעמד הביניים ובשכבות המוחלשות.

ההכנסות הנוספות לקופת המדינה במסגרת תכנית זו עומדות בגובה של 28.65 מיליארד שקל, וההוצאות עומדות על סכום זהה (ר' טבלה מסכמת בסוף ההודעה). על מנת לאפשר את ההרחבה התקציבית, התוכנית כוללת ביטול כלל ההוצאה וביטול הקפאת גיוס העובדים במגזר הציבורי, תוך שמירה על איזון תקציבי ותוואי גירעון פוחת.

עיקרי התכנית:

ביטול כלל ההוצאה וביטול הקפאת גיוס עובדים במגזר הציבורי, כפי שמופיעה בהצעת התקציב הממשלתית:  צעדים אלה יאפשרו למנוע שחיקה של השירותים הציבוריים ביחס לגודל האוכלוסייה, ולשמר את איכותם. ביטול כלל ההוצאה לא יוביל להרחבת הגירעון היות והתוכנית המוצעת מאוזנת תקציבית.

הוספת יעדים כמותיים לתקציב: מדד ג'יני ומדד העוני: מוצע להוסיף ליעדי המדיניות הכלכלית ולתקציב המדינה מדדים כמותיים נוספים המתייחסים לפערים כלכליים (מדד ג'יני) ולמצב העשירונים התחתונים (מדד תחולת העוני ובחינת עומק העוני(, אשר יחייבו את קובעי המדיניות לקחת בחשבון את השפעתה על מצבה של האוכלוסייה.

פרק ההוצאות:

"הרחבה רוחבית" בתקציבי משרדי הממשלה – ביטול הקיצוץ הרוחבי במשרדי הממשלה, למעט הקיצוץ בתקציב הביטחון (הוצאה צפוייה: 4.3 מיליארד ש"ח).

ביטול הארכת תקופת האכשרה הנדרשת מצעירים לשם זכאות לדמי אבטלה (כ-75 מיליון ש"ח).

בריאות

סעיף זה כולל מספר צעדים שנועדו לשמור על יציבותן ותפקודן של קופות החולים, להרחיב את המגוון ולשפר את האיכות של שירותי הבריאות ולהקטין את גובה ההוצאה הפרטית של משקי הבית על שירותי הבריאות: הרחבת סל התרופות בשיעור של 2% (500 מיליון שקל); כיסוי גירעונות קופות החולים תוך עדכון קבוע של המימון הממשלתי לפי הגידול באוכלוסיה והגידול בעלות אישפוז (2 מיליארד שקל) במטרה לשמור על יציבותן ותפקודן של קופות החולים; הלאמת שירותי הבריאות לתלמיד (ללא עלות).

חינוך

במטרה להקל על משפחות עובדות מוצע להעביר את הטיפול במעונות היום לפעוטות תחת סמכותו של משרד החינוך, בהתאם להמלצות טרכטנברג, באופן שיאפשר מדיניות פדגוגית רציפה; מימון הקמה ופתיחה של כ-800 מעונות יום נוספים לכ-60 אלף פעוטות (כ-1.8 מיליארד שקל); הפעלת יום לימודים ארוך (כ-2 מיליארד שקל).

רווחה

הסעיף כולל יישום מקיף של המלצות וועדת אלאלוף למלחמה בעוני החל מה-1 בינואר 2016 (כ-6 מיליארד שקל); הפעלת תכניות סיוע והגנה לנפגעות עבירות מין (כ-75 מיליון שקל); מתן שירותי בריאות ורווחה לאוכלוסיית הזרים שאינם בני הרחקה באמצעות היטלים על המעסיקים בשיעור זהה להיטל בגין עובד ישראלי (ללא הוצאה).  חידוש והרחבת פרוייקט "שיקום שכונות" ובניית תכנית ארצית רב-שנתית ליישומו (כ-1 מיליארד ש"ח).

דיור

הסעיף כולל השקעה בפתרונות להרחבת היצע הדיור הזמין והורדת מחירי הדיור למשפחות צעירות ולרוכשי דירה ראשונה באמצעות הגדלת היצע הדיור הציבורי והדיור בר-ההשגה. הסעיף כולל יישום מלא של חוק הדיור הציבורי, לרבות החזרת הכספים ממכירת דירות הדיור הציבורי לצורך בניית דירות בדיור ציבורי והרחבת היצע הדירות; בניית דירות נוספות בדיור הציבורי (כ-5 מיליארד שקל); הרחבת הזכאות וסכומי הסיוע לזכאים לשכר דירה (1.3 מיליארד שקל). חיוב שילוב של  דיור בר-השגה איכותי בפרוייקטי בנייה חדשים, לפי קריטריונים שייקבעו. הפניית בנייה חדשה למרקמים עירוניים קיימים ופיתוח תכנית לאומית להתחדשות עירונית, שתהיה משותפת למשרדי הפנים, השיכון, האוצר והגנת הסביבה.

פיתוח המגזר הערבי

התוכנית כוללת הגדלת תקציבה השנתי של הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים במשרד ראש הממשלה, והקצאת תקציבים ייחודיים לתכניות לקידום תעסוקת נשים ערביות ותכניות הסבה והכשרה מקצועית לאקדמאי/ות ערבי/ות (1.1 מיליארד ש"ח); פיתוח איזורי תעשייה במגזר הערבי כאמצעי לפיתוח כלכלי, הגדלת שיעור המועסקים ביישובים הערביים ושיפור מאזן ההכנסות של יישובים ערביים (0.5 מיליארד ש"ח); ביטול האפלייה בהקצאת משאבי חינוך ויישום חלוקה שיוויונית, הוגנת ושקופה של סל שעות הלימוד בהתאם לצרכים הייחודיים של האוכלוסיה; הפניית תקציבים לחינוך בלתי פורמאלי במגזר הערבי, לרבות פתיחת מתנ"סים ומועדוני נוער והפעלת תוכניות לטיפוח מנהיגות צעירה (0.5 מיליארד שקל).

סביבה ותחבורה

סעיף זה כולל צעדים לשיפור התחבורה הציבורית אשר יסייעו להשתלבות של קבוצות שונות בשוק העבודה, למניעת בזבוז זמן בפקקים ולהפחתת זיהום האוויר בערים: תחילת יישום תכנית האם לתחבורה ציבורית של משרדי התחבורה והאוצר משנת 2002הפעלת תחבורה ציבורית בשבתיישום הרפורמה בתעריפי התחבורה הציבוריתשיפור התשתיות והשירות במגזר הערבי. (2 מיליארד שקל).

פרק ההכנסות:

תקציב הביטחון:

מוצע להקפיא את העברות הכספים הנוספות לתקציב הביטחון הצפויות במהלך 2015-2016 (בהערכה זהירה של כ-8 מיליארד ש"ח לשנתיים) עד ליישום מלא של המלצות ועדת לוקר. בנוסף, מומלץ לבטל את המנגנון המאפשר לוועדה המשותפת לתקציב הביטחון להעביר כספים לתקציב זה במהלך השנה. באופן זה תקציב הבטחון ייקבע בתחילת שנה ותוספת בטחונית במהלך השנה תאושר אך ורק במקרי צורך בטחוני חריג. כמו כן, מוצע ליישם את הצעת החוק של מרצ לתיקון חוק יסודות התקציב, המבקשת לקבוע שהשינויים אותם ניתן יהיה לבצע בסעיפי התקציב יוגבלו ל-50% לכל סעיף מהתקציב המקורי שאושר בתחילת השנה ולחייב אישור מליאה על שינויים בשיעור גבוה מזה.

ביטול התקצוב הסקטוריאלי שהובטח לבית היהודי ולמפלגות החרדיות

ביטול העברת הסכומים שהובטחו במסגרת ההסכמים הקואליציוניים ונועדו לשרת סקטורים מצומצמים,  הנהנים כבר היום מתקצוב יתר ולפתוח פתח להעברות כספים לעמותות וארגונים באופן לא שקוף ועל בסיס שיקולים פוליטיים צרים. (חיסכון צפוי: כ-960 מיליון ₪)

העברות להתנחלויות

סעיף זה נועד לתקן את המצב בו היישובים מעבר לקו הירוק זוכים למימון יתר, בכל התחומים, לעומת יישובים מקבילים בתוך הקו הירוק, ובמיוחד ביחס ליישובים באיזורי פריפריה. מוצע לבטל את תיקצוב היתר ליישובים שמעבר לקו הירוק, לרבות התקצוב הנוסף בגובה 340 מיליון ₪ שהובטח להם בתקציב הנוכחי, ולהפסיק את תקצוב החטיבה להתיישבות, בהתאם להנחיות היועמ"ש (חיסכון צפוי: כ-3.34 מיליארד ₪).

סגירת מתקן "חולות"

סגירה מיידית של מתקן "חולות" והעברת הסכומים שהוקצו ליישום והרחבה של פרוייקטי רווחה בשכונות המוחלשות בערים הגדולות. (הכנסה צפויה: כ- 0.5 מיליארד ש"ח).

מיסוי:

טיפול בתופעת תכנוני המס האגרסיביים וב"הון השחור" של החברות הגדולות.

הקמת ועדה ברשות המסים שתפקידה לבחון את דרכי ההתמודדות עם תכנוני המס האגרסיביים של החברות הגדולות; יצירת תמריץ שלילי לתכנוני מס באמצעות התניית קבלת הטבות מס, התקשרות במכרז או קבלת רישיון מהמדינה, בהתנהלות ראויה של תשלום מסים; מיגור תופעת "חברות הארנק" באמצעות הטלת מס של 50% על כל רווחיהן, לרבות רווחים שחולקו כדיווידנד ורווחים שנותרו בקופת החברה (הכנסה צפויה: 3 מיליארד ש"ח).

הנהגת מס חברות דיפרנציאלי

לקבוע מס חברות דיפרנציאלי, לפיו שיעור המס לחברות שהכנסותיהן החייבות קטנות מ 1.2 מיליון -ש"ח בשנה יעמוד על 25% ושיעור המס על הכנסות בסכומים גבוהים יותר יעלה ל– 30%. (הכנסה צפויה: כ-3.5 מיליארד ₪)

מס הכנסה – הוספת מדרגת מס ומיסוי פרוגרסיבי של רווחי הון

קביעת מס דיפרנציאלי על רווחי הון בהתאם למדרגות מס הכנסה: המס הדיפרנציאלי לא יחול על החסכונות ארוכי הטווח של הציבור המושקעים בקופות הגמל וקרנות הפנסיה; שינוי שיעורי גביית מס הכנסה מיחידים על ידי הוספת שתי מדרגות מס: שיעור המס השולי על הכנסה חודשית שבין 60,000 ש"ח ל-100,000 ש"ח יעמוד על 55% ושיעור המס השולי על הכנסה חודשית גבוהה מ-100,000 ש"ח יעמוד על 60% (הכנסה צפויה: כ-2.25 מיליארד ש"ח).

מס עזבון

הטלת מס בשיעור של 10% על ערך עיזבון נטו של יחידים תושבי ישראל העולה על 2 מיליון שקלים, כפי שקבעה ועדת בן-בסט בשנת 2000; חיוב יחידים בדיווח על מתנות שנתנו שסכומן בשנת המס עולה על 50,000 שקלים (הכנסה צפויה: 3.5 מיליארד שקלים).

מס הבריאות

העלאה פרוגרסיבית של מס הבריאות בשיעור שבין 0.5% ל-1.5% וביטול את תקרת ההכנסה הקבועה בחוק על תשלום המס. ההעלאה תתאפשר בזכות הוזלת ההוצאה הפרטית על בריאות כתוצאה מיישום הצעדים המובאים בתוכנית (הכנסה צפויה כ-3.4 מיליארד ש"ח).

החוק לעידוד השקעות הון

קביעת תקרה של כחצי מיליארד שקלים לסך ההטבות השנתי שמקבלת חברה בודדת והקצאת חלק מן הסכומים שייחסכו לטובת מתן אשראי לעסקים קטנים; הגברת השקיפות בנוגע לגובה ההטבות הניתנות ברמת החברה הבודדת (הכנסה צפויה: כ-2 מיליארד ש"ח).

מאזן ההוצאות וההכנסות

הוצאות צפויות בשנים 2015-2016 מהתכניות המוצעות (נוספות על התקציב בפועל)

"הרחבה רוחבית" –  ביטול הקיצוץ הרוחבי בתקציבי המשרדים וביטול הקפאת כוח האדם, למעט הקיצוץ בתקציב הביטחון 4.3 מיליארד ש"ח
ביטול הארכת תקופת האכשרה הנדרשת מצעירים לשם זכאות לדמי אבטלה 75 מיליון ש"ח
הנהגת תוספת קבועה לסל התרופות החל משנת 2016. 500 מיליון ש"ח
כיסוי גירעונות קופ"ח ועדכון לפי גידול באוכלוסייה ועלות אשפוז 2 מיליארד ש"ח
הלאמת שירותי בריאות התלמיד
הרחבה נוספת של מלאי הדיור הציבורי, מעבר לתוספת שקיימת בתקציב והרחבת הסיוע בשכר דירה 6.3 מיליארד ש"ח
יישום מסקנות ועדת אלאלוף למאבק בעוני החל מה-1 בינואר 2016 6 מיליארד ש"ח
הגנה וסיוע לנפגעות עבירות מין 75 מיליון ש"ח
חידוש והרחבת פרויקט שיקום שכונות 1 מיליארד ש"ח
שירותי בריאות ורווחה לאוכלוסיית הזרים שאינם בני הרחקה —-
בינוי והרחבה של מעונות היום לפעוטות 1.8 מיליארד ש"ח
יישום תכנית יום לימודים ארוך החל מה-1 בינואר 2016 2 מיליארד ש"ח
הגדלת תקציב הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים 1.1 מיליארד ש"ח
פיתוח איזורי תעשייה ביישובי המגזר הערבי 0.5 מיליארד ש"ח
חיזוק החינוך הבלתי פורמאלי במגזר הערבי 0.5 מיליארד ש"ח
יישום צעדים ראשונים בתכנית לתחבורה ציבורית 2 מיליארד ש"ח
עידוד פרויקטים לאנרגיות מתחדשות 0.5 מיליארד ש"ח
סה"כ 28.65 מיליארד ש"ח

הכנסות צפויות בשנים 2015-2016 מהתכניות המוצעות*:

הקפאת התוספות המועברות לתקציב הביטחון במהלך השנה עד ליישום דו"ח לוקר 8 מיליארד ש"ח
ביטול התוספות הסקטוריאליות שהובטחו לבית היהודי ולמפלגות החרדיות 960 מיליון ש"ח
ביטול תיקצוב היתר להתנחלויות, ביטול המענקים המיוחדים למועצות ביו"ש וביטול העברות הכספים לחטיבה להתיישבות 3.34 מיליארד ש"ח
סגירת מתקן "חולות" 0.5 מילארד ש"ח
מיסוי דירות ריקות וקרקעות לבנייה 1.2 מיליארד ש"ח
רפורמה בחוק לעידוד השקעות הון 2 מיליארד ש"ח
הנהגת מס חברות דיפרנציאלי 3.5 מיליארד ש"ח
הוספת מדרגות מס הכנסה להכנסות גבוהות במיוחד והוספת מס על רווחי הון 2.25 מיליארד ש"ח
הנהגת מס עיזבון 3.5 מיליארד ש"ח
העלאת מס הבריאות ב0.5-1.5 נקודות אחוז (באופן פרוגרסיבי) והעלאת התקרה על פטור ממס בריאות כ-.43 מיליארד ש"ח
סה"כ: 28.65 מיליארד ש"ח

*צעדי המיסוי המוצעים יחלו מה-1/1/2016, ביטול תקצוב היתר להתנחלויות, ביטול התוספות הקואליציוניות והקפאת העברת הכספים למשרד הביטחון רלוונטיים לשתי השנים 2015-2016.