הודעה מוועדת הבחירות של מרצ לקראת הבחירות לכנסת ה-24

אופן ההצבעה
בהתאם לרוח התקופה, והסגר שהוטל, לא ניתן יהיה לקיים כינוס פיזי של הוועידה, והבחירות
יתקיימו באופן דיגיטאלי ומרוחק. כל מצביע יידרש להציג קוד חד-פעמי שיישלח אליו לזיהוי במהלך
ההצבעה.
וועדת הבחירות תדרוש מחברת המחשוב שתבצע את הבחירות אישורים על נהלים ותקני אבטחת
מידע וגיבוי בהתאם.
מועדי הבחירות
הבחירות ליו"ר המפלגה יתקיימו ביום רביעי ה-13.1.2021 בין השעות 14:00-22:00.
הבחירות לרשימת מרצ לכנסת יתקיימו ביום חמישי ה-2021.1.21 בין השעות 14:00-22:00.

הגשת מועמדות
הגשת מועמדות לתפקיד היו"ר ו/או לרשימת מרצ לכנסת תתבצע במייל למנהל מטה המפלגה בכתובת
[email protected].
מועמד יידרש למלא טופס הגשת מועמדות לתפקיד יו"ר המפלגה ו/או טופס הגשת מועמדות לרשימת המפלגה לכנסת. כמו כן, יידרש למלא טופס שמירת סודיות.
בנוסף, מועמד לראשות המפלגה יידרש לשלם דמי התמודדות בסך 1,000₪ מועמד לרשימת
המפלגה לכנסת יידרש לשלם דמי התמודדות בסך 500₪.
המועמדויות שיוגשו יועברו לאישור ועדת הבחירות, אשר תבדוק כי המועמד חבר מפלגה, הגיש את
כל המסמכים הנדרשים ועומד בקריטריונים להתמודדות לכנסת ככל הידוע לה ועל-סמך הצהרתו
בטופס הגשת המועמדות.
ניתן להגיש מועמדות לתפקיד יו"ר המפלגה עד ה-9.1.2021 בשעה 20:00.
רשימת המועמדים המלאה לתפקיד היו"ר תפורסם באתר המפלגה באותו הערב.
ניתן להגיש מועמדות לרשימת מרצ לכנסת ה-22 עד ה-16.1.2021 בשעה 20:00.
רשימת המועמדים המלאה לרשימת המפלגה לכסת תפורסם באתר המפלגה באותו הערב.
בטופס הגשת המועמדות לרשימה יידרש כל מועמד לציין לאיזו חמישייה/חמישיות הוא בוחר להתמודד.
כל מועמד יקבל מידי מטה מפלגה את רשימת חברי הועידה (טיוטת ספר הבוחרים), וזאת בכפוף
לחתימה על הצהרת שמירת סודיות מאגר הנתונים. כמו כן, יקבל המועמד את ספר הבוחרים הסופי
לכשיתפרסם, בכפוף לחתימה על הצהרת שמירת סודיות מאגר הנתונים.

ספר הבוחרים
ספר הבוחרים יכלול את חברי ועידת מרצ, אשר שילמו את דמי החבר לשנת 2020 או לשנת 2021.
טיוטת ספר הבוחרים תשלח למועמדים לאחר הגשת מועמדותם, וזאת בכפוף לחתימה על שמירת
סוגיות מאגר הנתונים. טיוטה זו תכלול את כלל חברי הועידה בציון "נכלל בספר הבוחרים" או "נכלל
בספר הבוחרים בכפוף לתשלום דמי חבר".

כמו כן, תינתן אפשרות לכל חבר ועידה לבדוק כי מספר תעודת הזהות שלו כלול בספר הבוחרים או
את סטטוס התשלום של דמי חברותו באמצעות אתר האינטרנט של המפלגה.

ניתן יהיה לערער על הכללה או אי-הכללה בטיוטת ספר הבוחרים עד 4.1.2021 בשעה 16:00.

במידת הצורך חברים שנכללו בטיוטת ספר הבוחרים, אך נדרשים להסדיר את תשלום דמי החבר, יוכלו
להמשיך ולחדש התפקדות עד ל-7.1.2021 בשעה 11:00. ההמלצה היא לחדש חברות באמצעות אתר
האינטרנט בכדי לקבל אישור מיידי על קליטת התשלום.
בשעה 16:00 באותו היום יפורסם הספר הסופי, וחברי ועידה שהשלימו את דרישת תשלום דמי החבר,
יוכלו לוודא באתר המפלגה את הופעתם בספר הבוחרים. במידת הצורך יוכל חבר ועידה להציג
אסמכתה על תשלום דמי החבר עד ליום ה-8.1.2021 בשעה 11:00. מועד זה נועד לתיקוני טעויות
רישום למי ששילם דמי חבר במועד בלבד, ואינו מחליף את מועד הערעורים על הכללה או אי הכללה
בספר הבוחרים מסיבות אחרות. לאחר מועד זה לא יתבצע כל שינוי בספר הבוחרים, מוצדק ככל
שיהיה. ספר הבוחרים הסופי יפורסם למועמדים.

תקרת הוצאות
ועדת הבחירות קבעה כי תקרת ההוצאות המותרת למועמד תעמוד על הקבוע בחוק, ומפנה את
המועמדים להנחיות החוק והתקנות בנושא זה.

אופן קביעת תוצאות הבחירות ליו"ר המפלגה
כל חבר ועידה יידרש לסמן מועמד אחד לתפקיד היו"ר. מי שיזכה למרב הקולות יוכרז כיו"ר המפלגה
וימוקם במקום הראשון ברשימתה לכנסת.
אופן קביעת הרשימה לכנסת
הבחירות יתקיימו כבעבר בשיטה של 3 חמישיות מדורגות עם ניקוד.
כל מועמד יוכל להתמודד לחמישייה אחת או ל-2 חמישיות רצופות.
כל בוחר יתבקש לבחור בכל חמישייה 4 מועמדים ולדרגם במקומות 4-1 כאשר מיקומם יעניק להם
ניקוד באופן הבא:
מקום 1 – 6 נק'
מקום 2 – 5 נק'
מקום 3 – 4 נק'
מקום 4 – 3 נק'
לא ניתן לדרג את אותו מועמד ביותר מחמישייה אחת.

בסיום הבחירות תסכם ועדת הבחירות את הנקודות שזכה להן כל מועמד בחמישייה הראשונה ותדרג
מהגבוה לנמוך את המועמדים.
לאחר סיום דירוג החמישייה הראשונה יבוצע חישוב נק' לחמישייה השנייה באופן דומה לזו של
הראשונה, כאשר מועמד שזכה בקולות בחמישייה הראשונה יחשבו לו קולות אלו כאילו התקבלו במקום.
הראשון בחמישייה השנייה, במידה ונרשם להתמודד גם בה. מועמד שלא בחר להתמודד לחמישייה
השנייה לא ידורג בה כלל אף אם קיבל קולות בחמישייה הראשונה.
לאחר דירוג המועמדים בחמישייה השנייה תמשיך הוועדה באופן דומה לדרג את החמישייה השלישית
לפי אותם העקרונות.

מועמד שלא יבחר לאף חמישייה (עד מקום 16 ברשימת המפלגה לכנסת) לא בהכרח יופיע ברשימה
שתוגש לוועדת הבחירות המרכזית.

במקרה של שוויון נקודות יוכרע השוויון כפי שהיה נהוג בעבר לפי כמות הסימונים למקום הראשון
לאותה החמישייה, ובמידה ועדיין נשמר השוויון לפי כמות הסימונים למקום השני וכך הלאה.
הבטחת ייצוג מגדרית

הבטחת ייצוג מגדרית הובטחה בצורה של "רצפת ייצוג" במקומות 3 ו-5 בכל חמישייה (לא כולל היו"ר,
כלומר מקומות 16,14,11,9,6,4), תיקוני הבטחת הייצוג יבוצעו, כלל שנידרש לכך, בשיטה של
"הקפצה".
כלומר, אם מגדר כלשהו לא יהיה מיוצג כלל עד למקום 4 (לא לוקחים בחשבון את מגדר
היו"ר) הרי שוועדת הבחירות "תקפיץ" את המועמד הקרוב ביותר מהמגדר שלא זכה לייצוג עד למקום
זה. כך תבדוק הוועדה האם כל מגדר מיוצג פעמיים לפחות עד מקום 6 וכן הלאה….

ערעור על תוצאות הבחירות
ניתן לערער על תוצאות הבחירות ליו"ר המפלגה עד לתאריך 14.1.2021 בשעה 20:00 ולגבי הבחירות
לרשימה עד לתאריך ה-22.1.2021 בשעה 20:00.
ועדת הבחירות לא תדון בערעורים שיוגשו לה לאחר מועדים אלו. דיון בערעורים, ככל שיהיו, יערך ב-15.1 וב-24.1 בהתאמה.

שפות ההצבעה
מסכי ההצבעה יוצגו בעברית ובערבית.

סיכום לוחות זמנים
פרסום טיוטת ספר הבוחרים – 29.12.2020 באתר המפלגה. למועמדים – לאחר הגשה.
מועד אחרון לערעור על ספר הבוחרים עד 4.1.2021 בשעה 16:00.
מועד אחרון לחידוש התפקדות – 7.1.2021 בשעה 11:00.
פרסום ספר הבוחרים לאחר ערעורים – 7.1.2021 בשעה 16:00.
מועד אחרון להגשת אסמכתה על תשלום למי שלא שטוען ששילם במועד ובטעות לא נכלל בספר –
8.1.2021, בשעה 11:00.
מועד אחרון להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר מרצ – ה-9.1.2020 בשעה 20:00.
בחירות ליו"ר מרצ – 13.1.2021.
מועד אחרון לערעור על תוצאות הבחירות ליו"ר מרצ – 14.1.2021 בשעה 20:00.
מועד אחרון להגשת מועמדות לרשימת מרצ לכנסת – 16.1.2021 בשעה 20:00.
21.1.2021 – לרשימה בחירות
מועד אחרון לערעור על תוצאות הבחירות לרשימה – 22.1.2021 בשעה 20:00.

מצ"ב פירוט הכללים ולוחות הזמנים לבחירות הפנימיות ליו"ר מרצ ורשימת מרצ לכנסת ה-24 כפי שנקבעו ע"י ועדת הבחירות.

מצ"ב טפסי הגשת מועמדות ליו"ר מרצ ולרשימת מרצ לכנסת ה-24. על מנת להגיש מועמדות, יש למלא את טופס הגשת המועמדות ליו"ר ו/או לרשימה לכנסת ולשלוח אותו לכתובת [email protected] בצירוף צילום תעודת זהות עד לתאריכים הנקובים בנהלי הבחירות.

מצ"ב הנחיות היעוץ המשפטי לחברי מפלגה המבקשים להתמודד.

ניצן הורוביץ

שר הבריאות ניצן הורוביץ, נבחר לראשות המפלגה ביוני 2019. קודם לכן כיהן כח"כ מטעם מרצ בין השנים 2009-2015. ב-2013 התמודד לראשות העיר תל אביב-יפו מטעם מרצ. הורוביץ הוא חבר הכנסת ההומו המוצהר הראשון שעומד בראש מפלגה בישראל. הוא הקים את תנועת ישראל חופשית למאבק בכפייה דתית, הוביל את המאבק לשוויון הקהילה הגאה בישראל ופעל רבות למען הפרדת דת ומדינה ולקידום עירוניות מקיימת, תחבורה ציבורית והגנת הסביבה.

הורוביץ הוא בעל רקע עיתונאי עשיר מזה 30 שנה, ועסק רבות בסיקור עניינים בינלאומיים. הוא היה פעיל בארגונים לזכויות אדם וארגוני סביבה, חבר במכון מתווים ובגופים נוספים לקידום השלום ויחסי החוץ של ישראל. הוא בוגר הפקולטה למשפטים ועורך-דין. גר בתל אביב עם עידו, בן זוגו מזה שנים רבות.

לנתניהו יש חברים מיליארדרים
למרצ יש רק אתכם.

ניצן הורוביץ

יו"ר מרצ ח"כ ניצן הורוביץ, נבחר לתפקיד ביוני 2019 וכיהן בח"כ מטעם מרצ בין השנים 2009-2015. חבר הכנסת ההומו המוצהר הראשון שעומד בראשות מפלגה בישראל, הקים את תנועת ישראל חופשית ועמד בראשה, הוביל את המאבק לשוויון הקהילה הגאה בישראל ופעל רבות למען הפרדת דת ומדינה ובנושאים עירוניים, תחבורתיים וסביבתיים. בעל רקע עיתונאי עשיר מזה 30 שנה, עסק רבות בסיקור ענייני חוץ, היה חבר במכון מיתווים, בעל תעודת עו"ד מוסמך ובוגר הפקולטה למשפטים והתמודד לראשות העיר תל אביב ב-2013. גר בתל אביב עם בן זוגו.

דילוג לתוכן